Get Adobe Flash player
Image1


        ສະຫງວນລິຂະສິດ@ ພະແນກໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງອັດຕະປື, ບ້ານຫຼັກ3, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື

ໂທລະສັບ: (036)-211656 ; ແຟັກ: (036)-211656 ; ອີເມວ: dpt.atp@gmail.com